Spengler vandaag

Gepubliceerd op 29 mei 2024 om 19:10

Deze tekst is opgedragen ter ere van Oswald Spenglers verjaardag, 29 mei 1880.

In onze tijd kunnen we ons niet langer voorstellen welk effect de publicatie in 1918 van het eerste deel van Oswald Spenglers magistrale werk, De Ondergang van het Avondland, had op het Duitse publiek. Dit boek, dat vrijwel gelijktijdig met de Duitse nederlaag werd gepubliceerd, bood een diepgaand, filosofisch en historisch antwoord binnen het klimaat van depressie dat destijds heerste. Over het algemeen vertoonden de twee gebeurtenissen de volgende overeenkomsten: ten eerste het toevallige karakter van hun samenvallen (afgezien van de vertragingen bij het publiceren als gevolg van de oorlog). Ten tweede gaven ze aanleiding tot de poging tot een nieuwe morfologische verklaring van de universele geschiedenis, dat wil zeggen een presentatie van de geschiedenis van de verschillende culturen die, net als planten, groeien en verdwijnen.

Heroïsch pessimisme, de betekenis van de geschiedenis
en de politiek van Spengler

Natuurlijk is dit soort interpretatie van historische feiten niet nieuw. Al in de Renaissance had de Italiaan Vico in zijn geschiedenisfilosofie soortgelijke ideeën verdedigd. Maar vóór Spengler had niemand dit principe op zo’n consistente manier aangehangen en op zo’n gedetailleerde wijze een vergelijkend beeld geschetst van de evolutie van de grote culturen uit het verleden. Er kunnen daarom parallellen worden getrokken om de toekomst van onze westerse cultuur te beoordelen, of, zoals Spengler het zelf graag noemde, de Faustische cultuur: een lange lijdensweg van haar kracht, een geleidelijke veroudering en uiteindelijk het einde; de verovering door jonge en onbeschaafde volkeren – de teloorgang in de grijze woestijn van een rustig fellah-bestaan.

 

Het was de eerste keer dat een avant-garde denker de oorlog verklaarde aan het optimistische westerse geloof in eeuwige en onomkeerbare vooruitgang. Bovendien ontwikkelde Spengler een volkomen pessimistische interpretatie van het fenomeen geschiedenis. Toch was Spengler het altijd oneens met de beschuldiging van absoluut pessimisme; hij spotte met de vaak gemaakte vergelijking tussen de ondergang van het Westen en het zinken van een schip. In plaats daarvan pleitte hij voor een heroïsch pessimisme, zoals de Romeinse legioensoldaat die, onder de lavaregen van Pompeii, standvastig op zijn post bleef. Maar de sensationele titel van zijn boek, die vóór 1914 nog ondenkbaar was geweest, was in de donkere dagen van de ineenstorting van Duitsland de oorzaak van het succes van het boek, dat echter veel kennis van de kant van de lezers vergde. Er zijn maar weinig mensen die, zowel voor als na Spengler, de passie van deze geleerde en politieke schrijver zelf zo levendig hebben gevoeld.

 

Terwijl hij, geïnspireerd door zijn grandioze geschiedenisfilosofie, het tweede deel van zijn Ondergang van het Avondland voltooide, zocht hij politiek advies bij Forstrat (bosbeheerder) Escherich en zijn groep rechtse radicalen, de Orgesch (Escherich Organization). Ook bij de krant Münchener Neuesten Nachrichten probeerde hij een koerswijziging teweeg te brengen. Later, terwijl hij correspondeerde met het commerciële raadslid Reusch van de GHH en met Roderich Schlubach, voorzitter van de Patriottische Gesellschaft (Patriottische Vereniging) van Hamburg, over de politieke kwesties van die tijd, werkte hij aan een onvoltooid boek, Urfragen, en verzamelde hij documenten over universele geschiedenis vóór 2000 v.Chr. Door de jaren heen is zijn wetenschappelijke werk zich steeds meer gaan richten op de geschiedenis van oude culturen: de Chinese oudheid, het oude Oosten, precolumbiaans Amerika en de prehistorische culturen van het Middellandse Zeegebied.


Hoewel hem werd geweigerd zich in de praktijk met echte politieke activiteiten bezig te houden, nam Spengler niettemin graag de rol van politiek meester van het Duitse volk op zich. Onder degenen die zich niet konden aanpassen aan de nieuwe politieke realiteit van de periode tussen 1919 en 1933, zagen velen hem als zodanig. Ongetwijfeld had hij destijds de grote geestelijk leraar van de antidemocratische conservatieven in Duitsland kunnen zijn. Zijn invloed, dankzij zijn talent en zijn expressieve en fascinerende formuleringen, overtrof die van Moeller van den Bruck, auteur van het veel gelezen boek
Het Derde Rijk.

 

Verschillende van zijn politieke geschriften uit die periode zijn gewelddadig polemisch van aard (zonder veel objectiviteit) en achtendertig jaar na de dood van de auteur resoluut achterhaald. De Weimarrepubliek vond in hem een ​​meedogenloze criticus en een onverbiddelijke tegenstander. Hij zag de mogelijkheden van een evolutie van het conservatieve politieke denken op democratische leest niet, of wilde deze niet zien.

 

Men moet echter weten en waarderen dat Spengler Hitler en het nationaalsocialisme altijd heeft afgewezen, ondanks de pogingen om hem voor deze zaak te winnen. Op de beroemde "Potsdam-dag" sloeg hij een uitnodiging van Goebbels om op de radio te spreken af. Hij lijkt een voorgevoel te hebben gehad van de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij blijk gaf van een gelijke minachting voor de democratie aan de ene kant en het demagogische en racistische nationaalsocialisme aan de andere kant, prees hij Mussolini en ontwikkelde hij een idee van een Caesar die uitsluitend op het leger vertrouwde en een minachting koesterde voor de massa. Tijdens de crisis van de herfst van 1923 zou hij in dit verband generaal Von Seeckt hebben benaderd; maar toen laatstgenoemde zijn voorstel voorzichtig afwees, sprak Spengler enkel nog met verbazing en minachting over hem.

 

Spengler als gids vandaag

Twee van Spengler's geschriften zijn nog steeds relevant en het herlezen waard. Het eerste van deze werken is een politiek werk uit 1919, getiteld Preussentum und Sozialismus (Pruisendom en socialisme). In dit werk probeerde Spengler de controverses tussen kapitalisme en socialisme (de marxistische versie) die destijds actueel waren te overstijgen; Spengler wilde dit probleem opnieuw bekijken in het licht van volledig nieuwe voorwaarden. Voor hem ligt deze tegenstelling in het feit dat het liberalisme in wezen een Engelse ideologie is, terwijl het socialisme in wezen een Pruisische ideologie
is. De Engelse samenleving is gebaseerd op de verschillen tussen rijk en arm, terwijl de Pruisische samenleving gebaseerd is op de principes van bevel en gehoorzaamheid. Volgens Spengler is de filosofie van de Britse staat terug te voeren op de Vikingen, en die van de Pruisische staat op de ridderorden. Voor de eerste is het de winst die telt, voor de tweede de dienstbaarheid. Karl Marx echter negeerde deze fundamentele verschillen, of wilde ze niet erkennen. Dat heeft als gevolg gehad dat het socialisme gedegradeerd werd tot het niveau van het kapitalisme van de lagere klassen. Spengler daarentegen bepleitte
het socialisme als een ethisch principe, en niet als een materialistisch-economisch.

 

Natuurlijk zijn de stellingen van Spengler enigszins overdreven. Toch waren ze misschien minder vreemd aan de werkelijkheid dan Marx' reductie tot het contrast tussen bourgeoisie en proletariaat, waar de werkelijkheid is samengedrukt in een rigide theoretisch korset. In 1919 werd het werk, dat verscheen in een tijd van geestelijke vernieuwing, enthousiast ontvangen in de kringen van jonge intellectuelen. Later vertrapte de conventionele dichotomie tussen links en rechts deze stellingen naar de achtergrond van het ideologische debat. Spengler zelf liet, onder invloed van vrienden als de grote industrieel Paul Reusch, geleidelijk enkele punten van zijn theorie varen. Nu, na een halve eeuw onder het liberale motto 'Word rijk!' en na de anarchistische protestbeweging en het late marxisme zullen we in dit oeuvre de leefregels vinden voor een toekomst die gevormd zal zijn volgens de beste idealen uit het verleden.

Spengler's tweede werk, dat vandaag de dag als leidraad zou kunnen dienen, verscheen in de zomer van 1933 en heet Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung (Duitsland en de evolutie van de universele geschiedenis). Deze tekst zou het eerste deel van die entscheidenden Jahre (de beslissende jaren) vormen. Het tweede is echter nooit verschenen. De publicatie van dit boek, gekenmerkt door de omstandigheden van het historische moment (een paar maanden na Hitlers machtsgreep), veroorzaakte sensatie. Hij was de eerste – en twaalf jaar lang de enige – botte en meedogenloze criticus van het Hitler-regime.


In feite keurde Spengler in principe een regimeverandering goed. Hij liet geen traan bij de ondergang van de Weimarrepubliek. Maar hij keurde de luidruchtige en uitbundige viering van de overwinning bitter af. Hij beweerde dat de echte problemen nog niet waren opgelost en dat de oude verdeeldheid in de samenleving, in de vorm van het contrast tussen links en rechts, binnen de zegevierende partij werd bestendigd. Spengler lijkt de Röhm-affaire die een jaar later plaatsvond te hebben voorzien. Hij waarschuwde de natie voor de ‘Praetoriaanse Garde’, die gewoonlijk in de nasleep van de overwinning
opstaat en daarna nutteloos wordt en terzijde moet worden geschoven.

 

Bepaalde historische gebeurtenissen hebben veel van de overwegingen van dit werk onderuitgehaald. Spengler overschatte bijvoorbeeld Japan en onderschatte de Verenigde Staten, die volgens hem goed op weg waren richting decadentie. Aan de andere kant zijn twee van de profetieën uitgekomen en vandaag de dag van brandende actualiteit: de wereldrevolutie van de gekleurde volkeren – de grote strijd van de gekleurde rassen tegen de blanke koloniale overheersing; en, gedeeltelijk geassocieerd met deze strijd, de wereldrevolutie van de blanken, dat wil zeggen van het blanke proletariaat tegen zijn heersende klassen, dragers van de ‘cultuur’.

 

De sterk overdreven formuleringen van Spengler lijken vanuit ons standpunt misschien ontoereikend voor zijn eigen tijd, toen Duitsland zes miljoen werklozen had en het proletariaat tot totale ellende was gereduceerd. Maar in deze beweringen ontdekken we een verrassende politieke vooruitziende blik. Ondanks dat ze verwarrend zijn voor het heden en de nabije toekomst, worden het profetieën die geldig zijn voor de lange termijn. Spengler bleef lange tijd in de schaduw van zijn werk staan, weigerde de posities die hem door de universiteiten werden aangeboden en leidde een eenzaam, onafhankelijk en ongehuwd leven. Zo komt de figuur naar voren van een timide man, vijandig tegenover de wereld, vooral wanneer hij zich nog meer geïsoleerd voelde, als gevolg van zijn kritische houding ten opzichte van het nationaalsocialistische regime. Echter, de publicatie van zijn belangrijke correspondentie uit de jaren 1913-1936, uitgegeven door C.H. Beck in München in 1963 verlosten ons van het beeld van een van de wereld afgesneden filosoof, opgesloten in zijn ivoren toren.

 

Veel interessante persoonlijkheden waren de correspondenten van Spengler. Onder hen hebben we al Paul Reusch genoemd, de voorzitter van de GHH (Gutehoffnungshütte); onder hen was ook de oude historicus Eduard Meyer, de cultuurfilosoof Leo Frobenius, en Elisabeth Förster-Nietzsche, de zus van de filosoof (met wie Spengler uiteindelijk brak vanwege haar fanatieke enthousiasme voor Hitler). Spengler reisde wanneer zijn financiële positie het toeliet. Bijna elk jaar ging hij naar Italië. Ook ging hij naar Spanje, Zuid-Frankrijk, Scandinavië en Finland. Of een plan om naar Rusland af te reizen ook daadwerkelijk is uitgevoerd is nooit duidelijk geworden. Hij had een veel grotere belangstelling voor anderen dan men zou willen geloven: hij moedigde talent aan, adviseerde jonge geleerden, en in zijn persoonlijke correspondentie ontpopt hij zich als een schrandere man met humor.


Maar ook hem bleef de tragedie niet bespaard. Tijdens het schrijven van zijn boek, dat de wereld op zijn kop zette, walgde hij herhaaldelijk van papier en voelde hij een diepe afkeer van zijn leven waarin hij veroordeelt was tot het schrijverschap. Hij had een honger naar actie en om zijn handen uit de mouwen te steken. Veel van de harde aspecten van zijn persoonlijkheid komen voort uit een gevoel van frustratie. Bovendien had Spengler sinds zijn jeugd een slechte gezondheid. In zijn brieven ontbrak het nooit aan klachten over ondraaglijke migraine, neuralgie, buikpijn, kaakoperaties... Hij moest vele reizen en bezoeken opofferen vanwege deze onophoudelijke ziekten. Amper 56 jaar oud, stierf hij uiteindelijk op 8 mei 1936 plotseling aan een hartaanval. Spengler's naam is vergeten. Maar er zijn veel dingen die om de terugkeer ervan vragen.

 

Deze tekst van Wilhelm Duden werd oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift Criticón in april 1974 en werd later in het Frans vertaald door Elfrieda Popelier voor het Belgische tijdschrijf Orientations. Deze Nederlandstalige vertaling, met enkele kleine aanpassingen voor meer helderheid en de toevoeging van tussentitels, is gemaakt door Yaro Deli.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.